About Membership


Join NFPJ

सदस्यको प्रकार (NFPJ Types of Membership)


क) साधारण सदस्य (general Membership)

तल लेखिए अनुसारको न्यूनतम योग्यता पुगेको, समूहको विधानलाई विनाशर्त पालना गरी फोटोपत्रकारिताको क्षेत्रमा सक्रियतापर्ूवक काम गर्नर् इच्छुक ब्यक्तिले समूहको सदस्यता प्राप्तिका निम्ति आबेदन दिन सक्नेछ ।
फोटोपत्रकारिता कै पेशाबाट जाीवन निर्वाह गर्ने ब्यवसायिक फोटोपत्रकार
प्रमुख पेशा फोटो पत्रकारिता भएको ब्यक्ति

ख) संस्थागत सदस्य (Institutional Membership)

जिल्ला स्तरमा खोलिएका फोटोपत्रकारलाई समूहलाई यसै राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहमा आवद्ध गरिनेछ र उक्त समूहलाई यस संघले संस्थागत सदस्यताका रुपमा मान्यता प्रदान गर्नेछ । तर यसरी समूह खडा गर्दा सदस्यहरु यस विधानको घारा-७, १-क) अर्न्तर्गत सदस्य भएको हुनुपर्नेछ ।
धारा ७, १. -क) सदस्य ःतल लेखिए अनुसारको न्यूनतम योग्यता पुगेको, समूहको विधानलाई विनाशर्त पालना गरी फोटोपत्रकारिताको क्षेत्रमा सक्रियतापर्ूवक काम गर्नर् इच्छुक ब्यक्तिले समूहको सदस्यता प्राप्तिका निम्ति आबेदन दिन सक्नेछ ।
· फोटोपत्रकारिता कै पेशाबाट जाीवन निर्वाह गर्ने ब्यवसायिक फोटोपत्रकार
· प्रमुख पेशा फोटो पत्रकारिता भएको ब्यक्ति

ग) मानार्थ (Honorable Membership)

फोटोग्राफीको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विशिष्ट योगदान गरेको स्वदेशी वा विदेशी फोटोपत्रकार र फोटोग्राफरलाई समूहको मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्न कार्यसमितिले पेश गरेको प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित भएमा त्यस्तो ब्यक्तिलाई समूहको मानार्थ सदस्यता दिईनेछ । त्यस्ता सदस्यले साधारणसभामा मतदान गर्नै वा उम्मेदवार बन्ने अधिकार पाउनेछन ।

घ) आजीवन (Life Membership)

एकमुष्ट २५०००/ तिरी आजीवन सदस्यता जोसुकैले लिन सक्नेछ । त्यस्ता सदस्यले साधारण सभामा मतदान गर्न वा उम्मेदवार बन्ने अधिकार भने पाउनेछैन ।

 

सदस्य शुल्क (Membership Fees)

क. साधारण सदश्य (General Membership) – रु २०००
ख.संस्थागत सदस्य (Institutional Membership) – रु २५०००
गं मानार्थ (honorable Membership)- शुल्क लाग्दैन
घ.आजिवन सदश्य (life Membership) – रु ५००००
· नविकरण शुल्क (renew fee) ५००

 

साधारण सदस्यताका लागि आवश्यक कागजात (General members have to submit the following: )
१.नागरिकताको फोटोकपि (copy of your citizenship)

 

२.तपाई कार्यरत संचारगृहको लिखित पत्र र परिचयपत्र (authorized letter of your media house or press Id card from your media house)

 

३.कम्तिमा ५ वटा तपाईका प्रकाशित तस्विरहरुको कटिङ (copy of your 5 published news photographs)

 

४.पासपोर्ट र्साईजको फोटो -४ प्रति) (your recent PP size photographs)

Download Membership Form: nfpj_membership_form